REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  • Campania publicitara "SPIN&WIN SAN MIGUEL" ("Campania") este organizata de SC CRISTALEX ’94 SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Constantin Sandu Aldea nr. 37, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 40/18196/1994, CUI RO6345190, Tel. 021 224 59 86, reprezentată legal de dl. Răzvan Ioan, în calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează (“Organizatorul”).
  • Campania publicitara "SPIN&WIN SAN MIGUEL" ("Campania") va fi desfasurata de SC Cougar  Publicitate SRL, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, str Dragos Voda nr 49, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/6492/2007, C.U.I. RO 21475606 Organizatorul este inregistrat în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 26515.
  • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
  • Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.cristalex.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după modificarea prezentului Regulament Oficial si dupa anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.cristalex.ro

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  • Campania este organizata si se desfasoara in magazinul Carrefour Baneasadin Bucuresti.
  • Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa regulamentul oficial publicat pe site-ul www.cristalex.ro pe intreaga durata a campaniei,  potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

  • Campania se va desfasura in magazinele partenere, precizate mai sus in Sectiunea 2, in perioada 17 August 2017 – 26 August 2017
  • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial  si de a anunta acest lucru public pe site-ul www.cristalex.ro

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

  • Produsele participante sunt: San Miguel 0,33 l si San Miguel Fresca 0,33 l

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

  • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, ce au implint varsta de 18 ani inainte de data de incepere a campaniei.
  • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) Organizatorului,
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
 • prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi ai) agentilor economici care opereaza magazinele participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul magazinelor participante;
 • membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele i. – v. de mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie);
 • persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
 • Persoanele care achizitoneaza produsele din magazinul Carrefour online


  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

  • Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa cumpere oricare 2 (doua) sticle din Produsele Participante, din Magazinul Participant, pe durata Campaniei, pentru a intra in posesia unui premiu garantat.
  • Vor fi considerate valide doar bonurile fiscale aferente cumparaturilor efectuate in perioada de desfasurare a campaniei din magazinele participante  (cf Sectiunea 3), incepand cu ora de deschidere a magazinului si incheind cu ora de inchidere a magazinului. Dupa emiterea bonului fiscal, participantii la Campanie vor merge la standul de premiere aflat dupa casele de marcat in Magazinele Participante, unde va prezenta bonul fiscal drept dovada si va invarti roata premiilor pentru a afla ce premiu a castigat.Intervalul orar de ridicare a premiilor poate fi consultat in Sectiunea 8.
  • Premiile sunt reprezentate pe roata premiilor de puncte cardinale, conform schitei de mai jos. In cazul in care stocul unui premiu seepuizeaza, cumparatorul are dreptul de a mai invarti inca o data roata premiilor

Premii

PUNCTE CARDINALE

NORD

EST

SUD

WEST

Geanta Explorer

X

 

X

 

Tricou

 

 

 

X

Desfacator

 

X

 

 

  • Fiecare cumparator poate participa doar o singura data cu acelasi bon fiscal pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei. Pentru fiecare 2 sticle cumparate ce figureaza pe bonul fiscal respectiv, castigatorul are dreptul sa invarta roata premiilor o data, respectiv sa castige un premiu. Astfel, un bon fiscal poate genera mai multe premii.

 

  • Daca pe toata durata Campaniei nu se acorda toate premiile, premiile neacordate nu se vor atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
  • Premiile se aloca in limita stocului disponibil.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

  • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

Premiu

Cantitate (buc.)

Valoare/buc.           

Geanta Explorer

130

1,56 Euro

Tricouri

30

2,12 Euro

Desfacatoare bere

160

2,22 Euro

Total valoare premii: 621,6 Euro

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Premiile se vor inmana castigatorilor pe loc, in Magazinul Participant din care castigatorii si-au efectuat cumparaturile in baza bonului fiscal in original.
8.2. Premiile prezentei Campanii sunt oferite prin mecanismul instant-win (premiu instant)
8.3 Premiile vor fi acordate de catre promoterii Organizatorului, la standul de premiere aflat dupa casele de marcat din Magazinele Participante. La inmanarea premiilor, consumatorii arata promoterilor bonul fiscal ca dovada a achizitionarii Produselor Participante.
8.4 Programul promoterilor pentru ridicarea premiilor:

Vineri, 18 August 2017

 

 

15:00 – 21:00

Vineri, 25 August 2017

Sambata, 26 August 2017

 

 

8.5   La inmanarea premiilor se vor colecta urmatoarele date: nume, prenume, numar telefon, numar bon fiscal, premiu castigat.
8.6   La ridicarea premiilor se va semna de primire.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

  • Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
   • Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
   • Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
   • Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 • Prin prezentul Regulament, Organizatorul  se obliga sa respecte preverile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata Campaniei. Datele  cu caracter personal  colectate  în  cadrul  acestei  Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.
 • Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata, are conform Legii  677/2001,  urmatoarele  drepturi:  dreptul  la  informare (art. 12), dreptul  de  acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art. 15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata,  catre  Organizator, la sediul social al acestuia, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

 

 • Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003, Titlul III, Capitolul 8, Art.78 si Art.79 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate magazinele participante la aceasta Campanie sau vizitand adresa:  www.cristalex.ro   Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator,
S.C. CRISTALEX ’94 SRL

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.